Концепція інформатизації на 2015-2020 роки

Версія для друкуPDF version

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НА 2015-2020 РОКИ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ II. ГОЛОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Інформатизація освітньої та навчально-методичної діяльності

2. Інформатизація наукової та міжнародної діяльності

3. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності

4. Розвиток матеріально-технічної бази університету

5. Інформаційна підтримка профорієнтаційної роботи та діяльності з формування позитивного іміджу університету

РОЗДІЛ ІV. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ


Концепція інформатизації Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки (далі – Концепція) є документом, який визначає основні напрями інформатизації університету на найближчі 6 років.

Концепцію розроблено з урахуванням таких нормативно-правових актів:

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
 • Закон України «Про Інформацію» від 02.03.2014 р. № 2657-XII;
 • Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 11.08.2013 р. № 75/98-ВР;
 • Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 02.12.2012 р. № 74/98-ВР;
 • Закон України «Про інформацію» від 02.03.2014 р. № 2657- XII;
 • Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 19.04.2014  р. № 3322-XII;
 • Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007  р. № 537-V;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI;
 • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI;
 • нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
 • Статуту Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • Концепції розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки, затвердженої вченою радою університету (протокол № 6 від 29.04. 2013 р.).

Концепція визначає стратегічні завдання, основні принципи інформатизації та окреслює очікувані наслідки її реалізації.

Реалізація Концепції здійснюється в межах процесу освітньої та наукової діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інформатизація Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі Університет) – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав науково-педагогічних працівників та здобуття вищої освіти студентами на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій та засобів сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів телекомунікації та управління інформаційними потребами, а також організаційно-технічні структури, механізми, що забезпечують їх функціонування, є складовими інформаційної інфраструктури і визначають основні чинники, що забезпечують розвиток Університету. Інформатизація сприяє підвищенню освітньої та наукової діяльності університету, поліпшенню координації діяльності всіх його структурних підрозділів, покращенню системи управління та зростанню продуктивності освітнього процесу.

Інформаційна інфраструктура Університету, створена з урахуванням світових тенденцій і досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції Університету в освітнє інформаційне середовище України, Європейського Союзу та світу.

РОЗДІЛ II. ГОЛОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Головною метою Концепції є забезпечення освітніх послуг на рівні сучасних європейських та міжнародних стандартів, підвищення ефективності наукової діяльності університету, комплексне керування освітнім процесом, задоволення інформаційних потреб користувачів, зацікавлених у діяльності Університету, через надання інформаційних послуг.

Концепція спрямована на вирішення таких основних завдань:

 • підвищення ефективності освітньої та наукової діяльності Університету на основі широкого використання кращих вітчизняних та світових досягнень у галузі інформаційних технологій;
 • формування єдиного інформаційного середовища університету;
 • створення університетської системи інформаційного забезпечення;
 • розробка та впровадження засобів інформаційно-аналітичної підтримки діяльності ректорату, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;
 • впровадження методів ефективного керування об'єктно-орієнтованим динамічним навчальним середовищем;
 • підвищення рівня освітніх та наукових послуг за допомогою якісних інформаційних ресурсів;
 • інтеграція університету в національний та світовий інформаційний простір.

Основними принципами реалізації Концепції є науковість, системність, інноваційність, результативність, цілісність, мобільність, фаховість,  адаптивність, варіативність, інтегративність, відкритість, доступність, корпоративне партнерство, узгодженість пріоритетів інформатизації Університету з Національною програмою інформатизації.

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Основними напрямами інформатизації університету є:

1.Інформатизація освітньої та навчально-методичної діяльності.

Для проведення інформатизації освітньої та навчально-методичної діяльності необхідно:

 • диверсифікувати форми надання освітніх послуг і методи навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, розвивати інформаційну культуру в Університеті;
 • постійно поновлювати вміст інформаційних ресурсів Університету навчально-методичними і науковими матеріалами, поповнювати інформаційні ресурси бібліотеки Університету електронними версіями підручників, навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць тощо;
 • оновити нормативно-правову базу Університету щодо створення та використання електронних навчальних видань, електронних навчально-методичних комплексів напрямків підготовки (спеціальностей), електронних навчально-методичних комплексів дисциплін та розробити єдині вимоги до наповнення модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища;
 • впроваджувати автоматизовані інформаційно-пошукові бібліотечні системи, розвивати електронні ресурси бібліотеки Університету, організувати доступ авторизованих користувачів бібліотеки до її електронного каталогу, каталогу повнотекстових видань, інституційного репозитарію та наявних електронних видань і публікацій в мережі Інтернет;
 • запровадити систему реєстрації та сертифікації електронних навчальних видань і навчально-методичних комплексів в Університеті для подальшого їх розміщення у модульному об'єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі;
 • активізувати впровадження в освітній процес університету хмарних технологій, систем управління навчанням, мережевих комп'ютерних засобів тестування та контролю знань, моніторингу якості підготовки фахівців, сучасних телекомунікаційних засобів взаємодії викладачів, вчених, студентів та їх батьків;
 • відпрацювати модель електронної системи контролю якості підготовки і діагностики якості знань студентів, яка сприятиме підвищенню ефективності поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів;
 • забезпечити усі дисципліни з навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей Університету повними електронними навчально-методичними комплексами, у тому числі із використанням мультимедійних технологій;
 • розробити мультимедійні комплекси наочних матеріалів, удосконалювати освітній процес на основі раціонального використання мультимедійних навчальних засобів.

2.Інформатизація наукової та міжнародної діяльності.

Для забезпечення інформатизації наукової та міжнародної діяльності потрібно:

 • забезпечити захист інтелектуальної власності дослідників як основи зміцнення і розвитку наукової діяльності Університету;
 • організовувати наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари, конференції, олімпіади, конкурси з віддаленим доступом у режимі он-лайн;
 • посилити контроль за якістю виконання наукових робіт науково-педагогічними працівниками та дипломних робіт студентами на основі автоматизованих засобів контролю за плагіатом;
 • створювати сайти університетських наукових видань та забезпечувати їх своєчасне та якісне змістове наповнення;
 • впроваджувати новітні програмно-апаратні комплекси підготовки друкованих та електронних видань у редакційно-видавничому відділі;
 • забезпечити полімовність сайту Університету;
 • забезпечити можливість використання електронних ресурсів інших вищих навчальних закладів і наукових установ України та світу, в тому числі Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН;
 • сприяти проведенню комплексної роботи з підвищення показників Університету у міжнародних рейтингах, наукометричних базах та спеціалізованих електронних каталогах.

3.Інформатизація організаційно-управлінської діяльності.

Для ефективного здійснення інформатизації організаційно-управлінської діяльності потрібно:

 • розробити теоретичні та методичні аспекти управління Університетом в умовах побудови інформаційного суспільства через запровадження систем керування освітнім та адміністративним процесами Університету, впровадити автоматизовану систему керування освітнім та адміністративним процесами з метою формування єдиного інформаційного простору Університету;
 • налагодити високопрофесійний інформаційний супровід управлінських рішень, підвищувати рівень оперативності їх прийняття через широке використання сучасних телекомунікаційних систем (електронна пошта, чат, системи відеоконференцій, селекторні наради);
 • оптимізувати інформаційні потоки для підвищення якості управлінських рішень шляхом впровадження системи електронного документообігу в управлінську діяльність;
 • впроваджувати та супроводжувати вузькоспеціалізовані автоматизовані системи підтримки діяльності структурних підрозділів Університету;
 • розробити та впровадити єдині вимоги до структури та змісту сайтів факультетів, кафедр та інших підрозділів Університету;
 • реалізувати можливість відкритого доступу до інформації про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності Університету у сфері вищої освіти;
 • удосконалювати структурну та технологічну складові університетської інформаційної мережі шляхом впровадження сучасних телекомунікаційних технологій;
 • підвищувати рівень комп’ютерної компетентності управлінського персоналу Університету, здійснювати контроль за рівнем теоретичних знань та практичних навичок навчально-допоміжного персоналу в галузі використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у своїй професійній діяльності;
 • запровадити моніторинг використання інформаційних ресурсів (програмного забезпечення, електронних навчально-методичних комплексів, бібліотечних ресурсів) з метою їх раціонального використання та оптимізації доступу до них;
 • запровадити єдину систему аутентифікації на основі парольного доступу користувачів до всіх інформаційних ресурсів Університету.

4.Розвиток матеріально-технічної бази університету.

Для забезпечення розвитку матеріально-технічної бази університету необхідно:

 • забезпечити нормативний рівень комп'ютеризації освітнього процесу;
 • проводити постійну модернізацію матеріально-технічної бази, парку комп’ютерної техніки та внутрішньої телекомунікаційної мережі Університету для більш ефективного впровадження нових інформаційних технологій в освітньому процесі;
 • забезпечити вільний бездротовий доступ учасників освітнього процесу до мережі Інтернет на території всіх навчальних корпусів Університету;
 • забезпечити можливість підключення кімнат у гуртожитках Університету до глобальної мережі Інтернет;
 • продовжити обладнання аудиторій Університету сучасною технікою для проведення навчальних занять, зокрема мультимедійною з можливістю підтримки режиму телеконференцій.

5.Інформаційна підтримка профорієнтаційної роботи та діяльності з формування позитивного іміджу університету.

Для організації інформаційної підтримки профорієнтаційної роботи та діяльності з формування позитивного іміджу Університету потрібно:

 • популяризувати Університет за допомогою поширення рекламно-інформаційних матеріалів у медіа-просторі та глобальній мережі Інтернет, у тому числі через сайт Університету, інформаційні ресурси структурних підрозділів, соціальні мережі, розсилки електронної пошти та спеціалізовані новинні освітні ресурси України;
 • поглиблювати співпрацю органів студентського самоврядування з адміністрацією Університету, деканами факультетів, завідувачами кафедр, наставниками академічних груп студентів, комендантами гуртожитків, керівниками інших структурних підрозділів Університету з використанням засобів інформаційно-телекомукаційних технологій;
 • розвивати та супроводжувати сайти Університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів з метою висвітлення здобутків та досягнень студентів і співробітників Університету;
 • залучати потенційних абітурієнтів та студентську молодь до участі в олімпіадах та різноманітних конкурсах і турнірах через використання інформаційних технологій;
 • розробити та постійно оновлювати віртуальний 3D-тур по Університету;
 • забезпечити підтримку профорієнтаційної роботи Університету шляхом проведення в он-лайн режимі днів відкритих дверей, зустрічей з видатними людьми, доповідей на web-семінарах та інтернет-конференціях.
 • забезпечити використання дистанційних освітніх технологій для реалізації завдань підготовчих курсів для віддаленої аудиторії абітурієнтів.

РОЗДІЛ ІV. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Реалізація Концепції забезпечить впровадження новітніх інформаційних технологій в усі сфери діяльності Університету, в тому числі дозволить:

 • підвищити якість надання освітніх послуг;
 • підвищити ефективність праці науково-педагогічного персоналу;
 • формувати пакет нових освітніх, наукових та бізнес-послуг;
 • активно впроваджувати в освітній процес інформаційних технологій і технічних засобів навчання;
 • реалізувати програми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для ВНЗ, наукових установ, наукоємних виробництв;
 • автоматизувати збір даних щодо показників діяльності (на всіх етапах, за всіма видами діяльності) й забезпечення точності та валідності даних у статистичних звітах, що подаються до державних установ;
 • узгодити й організувати взаємодію процесів основної діяльності Університету;
 • автоматизувати та удосконалити систему документообігу, підвищити ефективність автоматизації системи управління Університетом та автоматизованих систем підтримки діяльності його структурних підрозділів;
 • досягти професійного становлення студентів Університету на основі формування компетентностей, які забезпечуватимуть їх конкурентоспроможність на ринку праці;
 • досягти високого рівня інформаційної компетентності науково-педагогічних працівників Університету;
 • впровадити у всі сфери діяльності студентів Університету інформаційні технології;
 • досягти входження Університету в світовий освітній інформаційний простір;
 • модернізувати та оновити матеріально-технічну базу для впровадження інформаційних технологій у роботі Університету;
 • досягти зростання іміджу Університету в галузі його освітньої та наукової діяльності.

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

Концепція є невід’ємною частиною Концепції розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки.

Концепція реалізується через розробку нормативної бази діяльності Університету в галузі інформаційних технологій, адекватної структури даних, на основі наявної інформаційної інфраструктури через впровадження програмних та програмно-методичних комплексів, засобів, методів, механізмів і технологій.

Концепція реалізується через виконання річних планів інформатизації.

Формування комплексу заходів з інформатизації та збір пропозицій на кожен наступний рік здійснюється на основі поданих пропозицій від структурних підрозділів Університету.

Плани інформатизації на кожен наступний період із визначенням обсягів та джерел їх фінансування, а також термінів їх виконання із зазначенням відповідальних осіб обговорюється вченою радою та затверджуються ректором Університету.

Центр інформаційних технологій щороку подає на розгляд вченої ради Університету звіт про стан інформатизації в Університеті та обсяг виконаних виконаних робіт за звітний період.

Прикріплений файл: